Ara
1. Tanımlar
İşbu Satış Hüküm ve Koşullarında aşağıdaki sıralanan ibareler kendilerine atanan ve aşağıda tanımlanan anlamları taşıyacaklardır: “Sözleşme” Şirket ve Müşteri arasında mal alımı ve satımı için tesis edilen herhangi bir sözleşme.“Şirket” NSK UK Limited Şirketi veya NSK Europe Limited Şirketi. “Müşteri” Şirket tarafından verdiği sipariş kabul edilen gerçek veya tüzel kişilik. “Ürün” Şirket tarafından Müşteri' ye temin edilecek herhangi bir ürün (Ürün'ün kendisi veya Ürün'ün bileşenlerini kapsamak üzere)

2. Sözleşmenin Esası
a) Sözleşme hüküm ve koşulları işbu Sözleşme'de belirlenmiş olup diğer tüm hüküm ve koşullar işbu Sözleşme'nin parçası değildir. (verilecek sipariş yazısı üzerinde yer alabilecek Müşteri bildirimleri, sipariş teyit yazıları veya benzeri dokümanlar gibi) Müşteri tarafından Ürün'ler için Şirket’e verilecek sipariş, Müşteri tarafından Ürün'lerin işbu Sözleşme’nin hüküm ve koşulları çerçevesinde temin edilmesi için verilen teklif olarak addedilecektir. Taraflarca üzerinde yazılı olarak mutabık kalınmadıkça her hangi bir ilave veya değişiklik geçerli sayılmayacaktır.
b) Verilen sipariş, Şirket tarafından yazılı olarak kabul veya teyit edilinceye kadar Şirketi herhangi bir sorumluluk altına sokmayacaktır. Şirket, Müşteri'nin Şirket'e karşı sorumluluklarını yerine getirmediği durumlarda (her hangi bir çözüme zarar vermemek kaydı ile) tamamlanmamış bir siparişi iptal etme veya sevkiyatları durdurma hakkını saklı tutar.
c) Şirket tarafından kabul edilmiş bir sipariş, Şirket'in yazılı onayı olmaksızın Müşteri tarafından iptal edilemez ve Müşteri Şirket'in bu siparişin iptali nedeni ile karşılaşacağı tüm kayıplarını (kar kaybı, iş kaybı, iyi niyetin azalması dahil olmak üzere) maliyetleri, zararları, yapılan harcama ve masrafların tamamını tazmin etmekle yükümlüdür.

3. Sevkiyat
a) Şirket, Ürün'ün teslimatı için belirttiği tarihlerde sevkiyatın gerçekleşmesine yönelik olarak elinden gelen tüm gayreti gösterecektir. Ancak verilen tarihler yaklaşık tarihler olup, yapılacak herhangi bir ihbar için esas teşkil etmeyecektir. Tarih belirtilmediği durumlarda sevkiyat kabul edilebilir bir süre içerisinde gerçekleştirilecektir. İşbu hüküm ve koşullar dahilindeki diğer hususlar geçerli olmak kaydı ile, Şirket, Ürün'lerin sevkiyatından doğacak gecikmelerden dolayı doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir kayıp (kar kaybı dahil olmak üzere) maliyet, zarar, yapılan harcama ve masraftan (Şirket'in ihmali nedeni ile olsa dahi) sorumlu olmayacaktır ve böyle bir gecikmenin yüz seksen (180) günü geçmesi halinde Müşteri işbu Sözleşme'yi sonlandırabilir veya fesih edebilir.
b) Başka bir teslimat şekli üzerinde yazılı mutabakata varılmadığı sürece Şirket'in teslim şekli Ex-Works (Incoterms 2010) olarak belirlenmiştir.
c) Ürün'lerin riski, Ürün'lerin Müşteri'ye, Müşteri'nin acentesine veya nakliyecisine teslim edildiği andan itibaren Müşteri'ye geçer. (Müşteri adına hareket eden acente veya nakliyeciye Şirket tarafından talimat verilmiş olduğu durumlar dahil olmak üzere) Sevk esnasında meydana gelebilecek kayıp veya zararlardan doğacak olan talepler sevkiyatı takip eden 5 gün içerisinde veya Ürün'ün teslim edilmediği durumlarda Ürün sevk tarihinden itibaren 21 gün içerisinde Şirket'e yazılı olarak bildirilmediği takdirde kabul edilmeyecektir. Ürün'ün Müşteri'nin tesislerinde veya giriş limanında teslim alınması esnasında, Ürün'lerin zarar görmüş olması veya eksik Ürün çıkması halinde, derhal nakliyeci ve Şirket bilgilendirilecektir.
d) Mülkiyet
i) Ürün'lerin hukuki sahipliği, mülkiyeti ve kullanıcılığı (Ürün'ün Müşteri'ye sevk edildiğine bakılmaksızın) Müşteri'nin Ürün'e ait tüm Ürün bedelini ve Şirket'e her ne nam altında olursa olsun ödenecek tüm meblağların ödenmesi ile geçecektir. Bu gibi ödemelerin askıda olduğu durumlarda Ürün'ler için geçerli olacak koşullar aşağıda belirtilmiştir.
ii) Müşteri, bu süre içerisinde, Ürün'leri Şirket adına emaneten teslim almış mutemet olarak addedilecektir.
iii) Müşteri söz konusu Ürün'leri Şirket'in mülkiyetinde bulunan Ürün'ler olduğunu belirtecek şekilde tanımlayıcı işaretlemeler yapacaktır.
iv) Şirket, masrafları Müşteri'ye ait olmak kaydı ile Müşteri'nin tesislerine istediği zaman girerek söz konusu Ürün'leri geri alma ve kullanma hakkını elinde tutar. Müşteri, Şirket'in tesislerine girmesi veya Müşteri'den tahsil edemediği meblağ için Ürün'ü kullanması, Şirket'in borçlarını karşılamak amacı ile Ürün'ü elden çıkarması ve bunun sonucunda hala açık kalan miktar için işlem yapması durumuna karşı herhangi bir hak iddia edemez. Müşteri Şirket temsilcilerinin böyle bir işlem için hazır bulunmalarından dolayı yapacakları her türlü talepleri tazmin etmekle yükümlüdür.
v) Müşteri, işinin gereği olarak, Ürün'leri başka nesnelerle karıştırabilir, veya Ürün'lerden başka nesneleri üretim veya diğer yöntemlerle elde edebilir. Böyle bir durumda, Müşteri, karışımın veya üretilen başka nesnelerin mülkiyetinin d fıkrasının i bendi gereği yerine getirilene dek Müşteri'ye geçmeyeceğini kabul eder. Herhangi bir şüpheye yer vermemek amacı ile, yukarıda bahse konu olan 3 maddenin (ii), (iii) ve (iv) bentleri karışımı yapılan veya üretilen başka nesneler içinde geçerli olacaktır.
vi) Müşteri'nin işinin gereği olarak Ürün'ü veya Ürün'ün içine girdiği karışımı veya Ürün'den elde edilen başka nesneleri Madde 3 (e) (v) belirtildiği üzere satabilir veya kullanabilir. Böyle bir durumda, Müşteri satıştan veya kullanımdan elde ettiği hasılatı veya üçüncü şahıslara yapılan satış veya kullanımdan doğacak hak ve alacaklarını Şirket adına ve hesabına biremanet hesabında tutacak, bu gelirlerin diğer paralardan ayrı tutulması için gerekli tüm girişimleri yerine getirecek, Müşteri'nin Şirket'e karşı olan yükümlülüğünü yerine getirmek amacı ile söz konusu gelirleri Şirket'e ödeyecek ve hak ve alacakları Şirket'e temlik edecektir.
vii) Şirket, mülkiyeti Müşteri'ye geçmemiş olan Ürün'ler için, Ürün'lere ait ödemeyi yaptırtma hakkına sahiptir.
e) Şirket Ürün'leri kısmi sevk yolu ile teslim etme hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda Sözleşme her teslimat için ayrı bir sözleşme olarak yorumlanacaktır. Herhangi bir kısmi sevkin gerçekleşmemesi halinde, bu durum Müşteri'ye Sözleşmeyi tanımama hakkını sağlamayacaktır.

4. Sigorta
Şirket, ihracatı yapacak Müşteri'nin talebi doğrultusunda Ürün'ler için deniz sigortası yapılmasına yönelik olarak gerekli girişimlerde bulunacak, Ürün'lerin sevkini sigortalayana bildirecek ancak bu talep ile ilgili olarak herhangi bir ihmal, hata veya bildirim yapılmamasından dolayı sorumlu tutulamayacaktır.

5. Fiyat
Geçerli olan fiyat sevkiyatın yapıldığı zaman yürürlükte olan fiyattır ve Şirket'in hali hazırdaki mevcut fiyat listesinde gösterilen fiyatlar üzerinden satış yapılacağını ifade etmez. Şirket, düşük değerli siparişlere asgari ölçüde masraf ekleme ve Şirket'in fiyat listesinde belirtilen İngiliz Pound Sterlin fiyatlar ile ödenecek döviz cinsi arasındaki kur farkının, fiyat listesinin basıldığı ve sevkin yapıldığı tarihler arasında yüzde 5 oranından daha fazla değişmesi halinde fiyat değişikliğine gitme hakkını saklı tutar. Ürün'lerin fiyatında herhangi bir katma değer vergisi veya Müşteri tarafından Ürün'ler için ödeme esnasında yapılacak başka uygulanabilir vergilere ait ödemeler dahil değildir.

6. Mücbir Sebepler
Şirket tamamı ile kendi kontrolü dışında gelişebilecek olaylardan dolayı (herhangi bir sınır olmaksızın grev, lokavt, veya diğer endüstriyel anlaşmazlıklar veya doğal afetler, savaş, yerel veya ulusal yönetimin getirdiği kısıtlamalar veya yasaklar, yangın, sel veya kazalar dahil olmak üzere) taahhüdünde oluşabilecek gecikmeler veya Şirket sorumluluğunda bulunan taahhütlerini yerine getirememesi halinde Müşteri'ye karşı her hangi bir sorumluluk altında olmayacak veya işbu Sözleşme'yi ihlal eder addedilmeyecektir. Bu gibi durumların yüz seksen (180) günden daha uzun sürmesi halinde Şirket, Sözleşme'yi fesih etme hakkına sahip olacaktır.

7. Paketleme
Başka türlü söylenmediği takdirde geri dönüşümsüz paketleme bedeli verilen fiyatlara dahildir. Geri dönüşümü olan konteynerlerin bedeli, otuz (30) gün içerisinde, iyi durumda ve nakliye bedeli ödenmiş şekilde geri gönderilmediği takdirde Müşteri'den tahsil edilecektir. Müşteri geri gönderim yaparken malzemenin çıkış tarihini Şirket'e bildirmelidir.

8. Ödeme
a) AB Müşterileri
Şirket'in ödeme politikası siparişle birlikte peşin ödemedir. Başka bir yöntem üzerinde Şirket ile yazılı mutabakat sağlanmadığı takdirde ödeme peşin olarak fatura tarihinden itibaren dört (4) hafta içerisinde yapılacaktır.
b) AB dışındaki müşteriler Avrupa Birliği dışında bulunan müşterilerimizden gelecek siparişler aşağıda tanımlanan ödeme yöntemlerinden birisinin sağlanması ile birlikte kabul edilir.
i) Sipariş ile peşin ödeme, veya
ii) Şirket tarafından belirlenecek birinci sınıf bir bankaya veya birinci sınıf bir Londra bankasının teyidini taşımak kaydı ile açılacak gayri kabili rucu akreditif mektubu; Bunun dışındaki ödeme şekilleri için ilk önce Şirket ile mutabık kalınmalıdır.
c) Ödemenin zamanı önem arz etmektedir. Şirket hesabına paranın girişi sağlanmadığı sürece ödeme yapılmış sayılmayacaktır.
d) Şirket'in Müşteri'ye ödemesi gereken ve kesintiye eşit miktarda bir alacağının mahkeme kararı ile sabitleşmesi durumu istisna olmak üzere, Sözleşme kapsamında belirtilen tüm ödemeleri, karşı talep ve benzeri nedenlerle herhangi bir kesinti yapmaksızın yerine getirecektir.
e) Müşteri'nin işbu Sözleşme kapsamında belirtilen ödeme tarihinde ödeme yapmaması halinde (diğer hak ve çözümlere herhangi bir zarar vermemek şartı ile) Şirket, Müşteri'ye ödenmeyen meblağ üzerinden (karar öncesi ve sonrasi dönem için) Barclays Bank Plc. tarafından belirlenen yıllık taban faiz üzerine yüzde 3 (3 %) ilave edilmesi kaydı ile faiz uygulayabilir ve/veya ödeme yapılıncaya kadar yapılacak olan sevkiyatları durdurabilir.

9. Lisanslar
a) Müşteri, Ürün'ün sevk ve teslim edilebilmesi için gerekli olabilecek tüm doküman, lisans, ve yetkileri sağlamakla sorumludur. Her hangi bir şüpheye mahal bırakmamak amacı ile, işbu 9. madde kapsamında şirket, Müşteri'ye karşı dokümanların, lisansların, ve gerekli izinlerin alınmamasından dolayı herhangi bir sorumluluk altında olmayacaktır.
b) Bazı Ürün'ler “çift kullanım” amaçlı olarak belirlenmiş olup bazı ülkelerde çift kullanım kısıtlandırılmış olduğundan dolayı Ticaret ve İhracat Sınırlamaları ve kontrollerine tabidir. Müşteri, ihracat ve ticari sınırları belirleme sorumluluğunu taşımaktadır ve gerekli olabilecek lisanslara başvuru yaparak lisansları çıkarma veya gerekebilecek izinleri devlet dairelerinden alma yükümlülüğünü yerine getirmelidir.

10. Tanım ve spesifikasyon
Katalog, fiyat listeleri, broşür, el ilanları veya diğer tanıtıcı malzeme içerisinde yer alan tanımlamalar, resimler ve diğer materyalin doğru bilgi vermesi için tüm gayret gösterilmiş olmasına rağmen, bu tanıtıcı malzemeler Sözleşme'nin bir parçası olmayıp, herhangi bir temsil veya garanti anlamı taşımayıp sadece içinde bulunan durumlar için açıklandığı üzere kullanılabilir ancak Sözleşme'nin kapsamı içinde yer almazlar. Şirket, Ürün'lerin tasarımını önceden haber vermeksizin degiştirme hakkını saklı tutar.

11. Garanti
i) Aşağıda belirtildiği üzere, Şirket ürettiği tüm Ürün'lerin malzeme ve işçiliğini garanti etmekte, ancak bu garanti kapsamı altında tüm sorumluluğu, teslimattan itibaren on iki (12) ay içerisinde masrafları Müşteri'ye ait olmak kaydı ile Ürün'ün geri gönderilmesi ve Şirket tarafından hatalı işçilik ve malzemenin tespiti halinde sadece Şirket'in opsiyonunda olmak kaydı ile söz konusu Ürün'ün yerine yenisini vermekle veya Ürün'ü tamir etmekle veya Ürün bedeli için Müşteri'ye alacak kaydetmek ile sınırlıdır.
ii) Şirket işbu garanti kapsamı altında aşağıdaki şartlarda herhangi bir sorumluluk almaz:
a) Şirket'in Müşteri tarafından kusurun bulunmasından itibaren yedi (7) gün içinde yazılı olarak bilgilendirilmediği haller;
b) Ürün'de öne sürülen kusurunun yapılan inceleme sonrasında kısmen veya tamamen yanlış kullanım, ihmal, aşırı yük, uygun olmayan yağ kullanımı, doğru olarak yapılmamış kurulum veya doğru yapılmayan bakım, Ürün üzerinde yapılan değişiklikler veya kaza veya normal kullanımdan oluşabilecek eskime ve yıpranma, olağan dışı çalışma şartları veya Şirket tarafından belirlenen talimatların dışında kullanılmasından kaynaklanması hallerinde;
c) Herhangi bir nakliye, kurulum, taşınma, işçilik ve diğer masraflar;
d) Şirket tarafından üretilmeyen bileşenler, ancak, Şirket bu gibi malzemeler için kendisine verilen garantiyi Müşteri'nin de yararlanması amacı ile Müşteri'ye aktarmak için gerekli girişimleri yapacaktır.
e) Kusurun, Müşteri'nin Şirket tarafından Ürün'ün depolanması, kurulması, işletmeye alınması, ve bakımı için verilen sözlü ve yazılı talimatlara uymamasından kaynaklandığı haller;
f) Müşteri'nin, Şirket'in yazılı onayı olmaksızın Ürün'e değişiklik yapması veya tamir etmesi, veya
g) Kusurun, Şirket tarafından hazırlanan veya onaylanan çizim veya tasarım spesifikasyonlarının tasarım hatasından kaynaklandığı hallerde.
iii) Şirket, Ürün'ün belli bir amaç doğrultusunda kullanımı için, Ürün'ün bu amaca uygunluğunu veya kullanıma elverişli olduğunu garanti etmez. Özellikle, ancak geneli etkilemeksizin, havacılık amaçlı uygulamalarda, Ürün CAA onayını taşıyan tedarikçilerden temin edilebilir. Ürün'lerin havacılık alanında kullanımının söz konusu olduğu hallerde, Müşteri bu bilgiyi Şirket'e vermelidir.

12. Sorumluluğun Sınırlanması
a) Aşağıdaki maddeler ve 10. madde çerçevesindeki hükümler Şirket'in Müşteri'ye karşı sorumluluğunu tamamı ile tanımlamaktadır (Şirket çalışanlarının, temsilcilerinin ve alt taşeronlarının hareketlerinden veya ihmallerinden doğabilecek sorumluluklar dahil olmak üzere):
i) işbu Sözleşme kapsamındaki hüküm ve koşulların ihlal edilmesi durumunda, ve
ii) işbu Sözleşme'den veya Sözleşme'ye bağlı olarak doğabilecek gösterim, beyan veya haksız fiil veya ihmale bağlı atlama nedeni ile.
b) Yazılı ve genel hukuk kaideleri altında hükme bağlanan tüm garantiler, şartlar ve diğer koşullar (Ürünlerin Satışı Kanunu 1979, Madde 12 kapsamındaki şartlar saklı kalmak koşulu ile) işbu Sözleşme kapsamı dışındadır ancak Müşteri Ürün'lerin Satış Kanunu 1979 Madde 13 ile 15 arasında yer alan maddeler ile yazılı şart ve garanti hususlarının getireceği faydalardan yararlanabilir.
c) Bu hüküm ve koşullar içerisinde yer alan hiç bir madde, Şirket'in ihmali veya sahte beyanlarından dolayı oluşabilecek ölüm ve yaralanmalar durumunda Şirket'in sorumluluğunu ortadan kaldırmaz ve bu sorumluluğa sınır getiremez. Müşteri'nin dikkati özellikle 12. maddenin (d) fıkrasında yer alan koşullara çekilmektedir:
d) 12 Maddenin (b) ve (c) fıkraları şartları gereğince
i) Şirket'in Sözleşme gereği toplam sorumluluğu, haksız fiil (ihmal veya kanuni yükümlülüklerini yerine getirmemesi dahil olmak üzere) yanlış izlenim verilmesi veya benzeri durumlar dahilinde işbu Sözleşme kapsamında beklenen performansı gösterememesi durumunda sorumluluğu sipariş edilen ürünlerin değerini, varsa fiyat değişiklikleri ile, geçmeyecektir;
ii) Şirket, bu Sözleşme ile bağlantılı olarak, Müşteri karşısında, beyanları veya herhangi bir zımni garanti, koşul veya diğer şartlar veya mahkeme kararları veya işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde doğrudan olmayan veya dolaylı kayıp veya zararlardan (karkaybı, iş kaybı, artan üretim maliyetleri, iyi niyetin azalması dahil olmak üzere), maliyetlerden, masraflardan veya dolaylı tazminatlardan (Şirketin, Şirket çalışanlarının veya alt yüklenicilerinin ihmali sonucu olsun veya olmasın) sorumlu tutulamayacaktır.

13. Özel malzemeler ve Ürün'ler
Ürün'lerin Müşteri tarafından sağlanan spesifikasyonlara göre üretildigi durumlarda, Şirket satış için sipariş edilen miktarın yüzde onu (%10) kadar daha az veya daha çok üreterek fazla olan miktar için tahsilat hakkını satış şartı olarak elinde tutar. Yazılı olarak taraflarca mutabık kalınmadığı sürece, Şirket bir Müşteri veya Müşteri grubu için özel üretim yapılan veya benzer şekle sahip bir Ürün'ü üretme ve diğer müşterilerine satma hususunda herhangi bir kısıtlama kabul etmez. Müşteri tarafından sağlanan spesifikasyonlara göre özel üretim yapıldığı durumlarda, Müşteri, Şirkete herhangi bir kişi tarafından Müşteri spesifikasyonlarına uygun olarak üretim yapması nedeni ile açılabilecek patent, telif, tasarım, marka veya diğer fikri mülkiyet hakları ihlali ile ilgili tazminat konularında Şirket aleyhine doğacak veya oluşabilecek ödenmiş veya ödenecek tüm kayıplarını ve zararlarını tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

14. Fikri Mülkiyet
Ürün'e ait tüm patent, telif, tasarım, marka ve diğer fikri mülkiyet hakları Şirket'in mülkiyetinde kalmaya devam edecek ve işbu Sözleşme hüküm ve koşulları çerçevesinde hiç bir hüküm müşteriye Ürün'ü üretme hakkı ve lisansı vermiş olarak addedilmeyecektir.

15. Yasal Yapı
Bu hükümler ve sözleşme tüm bileşenleri ile İngiliz Kanunlarına uygun olarak yorumlanacak ve yönetilecektir. Taraflar yalnızca İngiliz mahkemelerinin yargılama yetkisini kabul ederler.

16. Elektronik Bilgi
Elektronik ortamda Şirket tarafından sağlanan bilgiler olduğu gibi sunulmakta ve açık veya örtülü herhangi bir garanti taşımamaktadır. Bu çeşit bilgiler Şirket'in telif hakkına sahip olduğu bilgiler olup sadece Şirket'ten bir Ürün satın alınması için kullanılabilir ve başka bir amaç için kullanılamaz.

17. Genel
a) Şirket'in çalışanları veya acenteleri herhangi bir beyanda bulunmaya, veya fikir vermeye veya Ürün hakkında öneride bulunmaya Şirket tarafından yazılı olarak teyit edilmediği sürece yetkili değillerdir. 12 (c) maddesinin bütünlüğünü bozmaksızın, herhangi bir sözleşme yapılması esnasında Müşteri Şirket tarafından teyit edilmemiş beyan, fikir veya öneri doğrultusunda herhangi bir maddeyi ihlal edebilecek bir hususa dayanmadığını veya herhangi bir koşuldan feragat etmediğini kabul eder.
b) Şirket, diğer hak ve çözüm olanaklarına herhangi bir kısıtlama getirmeksizin, Sözleşme'yi, Müşteri'ye herhangi bir sorumluluk yüklemeden fesih etmeye veya Sözleşme kapsamında yapılacak teslimatları durdurma hakkını sevk edilen Ürün'lerin bedellerinin talep edilmiş olmasına rağmen ödenmemesi halinde ve aşağıdaki durumlarda saklı tutar:
i) Müşteri alacaklıları ile kendi isteği ile bir anlaşma yaptığı hallerde veya bir iflas durumuna konu olmuş ise (gerçek veya tüzel kişilik) iflas etmiş ise (tüzel kişilik) tasfiye durumunda ise veya tasfiye dilekçesi sunulmuş ise veya tasfiyeye girmesi için zorlanmış ise (bir başka şirket veya şirketler ile birleşme veya yeniden yapılanma süreçleri hariç olmak üzere); veya
ii) Müşteri'nin herhangi bir malı veya mal varlığına ipotek sahibi veya bir alacaklının atanması durumunda: veya
iv) Müşteri'nin birlikte iş yapmayı sona erdirmesi veya sona erdirecegini söylemesi: veya
v) Şirket'in yukarıda sıralanan olayların oluşumunu mantıksal olarak beklediği durumlarda.
c) Bu Sözleşme'nin hüküm ve koşullarına ait başlıklar kolaylık olması açısından verilmiş olup içeriğinin yorumunu herhangi bir şekilde etkilemeyecektir.
d) Taraflardan birinin diğerine işbu Sözleşme hüküm ve koşulları doğrultusunda vermeleri gereken veya verecekleri ihbarlar yazılı olarak tarafların kayıtlı iş yerlerine veya iş yeri merkezlerine gönderilecektir. Şahıslar tarafından teslim edilen ihbarlar teslimat ile, faks ile gönderilen ihbarlar gönderim tarihinde (faks mesajının normal gönderim raporu alınması kaydı ile), birinci sınıf posta ile gönderilen ihbarlar gönderim saatinden itibaren 48 saat içerisinde tebellüğ edilmiş sayılır. ANCAK HER HALÜKARDA, teslimatın saat 16:00 dan sonra veya normal çalışma günü olmayan bir gün yapıldığı durumlarda böyle bir ihbar bir sonraki iş günü sabahı saat 09:00 itibarı ile tebellüğ edilmiş sayılacaktır.
e) İşbu Sözleşme çerçevesinde Şirket'in tüm hak ve sorumlulukları bu Sözleşme kapsamında olsun veya olmasın diğer hak ve sorumluluklarından ayrı olarak değerlendirilecektir.
f) Şirket'in Sözleşme kapsamında yer alan herhangi bir hüküm ve koşuldan vazgeçmesi, işbu Sözleşme kapsamı altında geçerli olan diğer haklarından da feragat edeceği anlamına gelmez.
g) İşbu Sözleşme Müşteri'ye özel olup şirketin daha önceden yazılı izni olmadan Müşteri tarafından kısmen veya tamamen haklarını ve sorumluluklarını bir başkasına devredemez, lisanslayamaz veya taşere edemez. İşbu Sözleşme kapsamında, Şirket Müşteri'nin zımni olmadan kısmen veya tamamen alacakları da dahil olmak üzere haklarını devredebilir, lisanslayabilir veya taşere edebilir.
h) Taraflar, Şirket'in sadece esasen Ürün'lerin satışı amacı ve doğrultusunda olduğunu, Şirket'in başka kişi veya kişilerin herhangi bir hakkı veya yükümlülüğüne taraf olmayacağını veya söz konusu kişi veya kişilerin tarafı oldukları ve kendi sözleşmeleri gereği dava açmaları veya haklarında dava açılmaları durumunda Şirket ile herhangi bir bağlantısı olmayacağını karşılıklı mutabakat içinde kabul etmişlerdir.
i) Açıkça belirtileceği üzere işbu Sözleşme çerçevesinde hiç bir hüküm Sözleşme (Üçüncü Şahıs Hakları) Kanunu 1999 veya muadili bir kanun veya yönetmelik ile herhangi bir yargı merciinde üçüncü şahıslar için bir hak ifade etmeyecektir.
j) İşbu Sözleşme İngiltere ve Galler Bölgesinde geçerli olan kanunlar çerçevesinde yorumlanacak ve yönetilecektir.

 

NSK Rulmanları Orta Doğu Ticaret Ltd. Şti. • 19 Mayıs Mah. Atatürk Cad. Ulya Engin İş Mrk. • No:68/3 Kat:6 34736 Kozyatağı/İstanbul • Turkey
Tel. +90 (0) 216 477 71 11 • Fax +90 (0) 216 477 71 74 • Erenköy V.D.: 632 007 4516 – ITO: 377017 • www.nskeurope.com.tr

 

 

NSK web sitesinde Çerezler

Sizlere web sitelerimizde ve uygulamalarımızda en iyi deneyimi yasatmak için çerez kullanıyoruz. Tarayıcı ayarlarınızı değiştirmemenizi cerezleri alma onayı olarak değerlendiriyoruz. İstediğiniz zaman tarayıcı ayararınızı değiştirebilirsiniz.