Szukaj
 • Disclaimer
 • Polityka prywatności
 • Legal Notice

Disclaimer

Any/all content, including, without limitation, all text, images, graphics, the look and feel of the website, organization of web pages, structure of the website, ("Intellectual Property") found within NSK’s web site is the property of NSK or is licensed by NSK and subject to copyright, trademark and other applicable laws. You are expressly forbidden to use the Intellectual Property in any way other than as authorized by NSK. Use of this information for any purpose other than informational or research purposes, including without limitation, in marketing materials or in competitive scenarios, and commercial use is expressly prohibited.

The data and information presented in this site are presented in good faith and believed to be accurate. Any and all liability for the content or omissions including any inaccuracies, errors, or misstatements in such data or information is expressly disclaimed.


No representations or warranties, either express or implied, of merchantability, fitness for a particular purpose, non-infringement of intellectual property or of any other nature are made hereunder with respect to information or the product to which information refers.


In no event shall NSK, or other third parties mentioned on this site be liable for any damages whatsoever (including, without limitation, consequential damages and those resulting from lost profits, lost data or business interruption) arising out of the use, inability to use, or the results of use of information presented on this site, whether based on warranty, contract, tort or any other legal theory and whether or not advised of the possibility of such damages.


If use of any material or information from this site results in the need for servicing, repair or correction of equipment or data, user assumes all costs.

NSK has the right to make changes to the information and material on this site at any time and without notice. If material becomes out of date NSK makes no commitment to update the material. Information published at this Site may refer to material and or services that are not available in your country or local area contact NSK for further details. If you have any questions or concerns regarding NSK’s disclaimer please contact us at info@nsk-autoaftermarket.com or via our mailing address:

NSK Europe Ltd, Belmont Place, Belmont Road, Maidenhead, Berkshire SL6 6TB, England 

NSK Europe Ltd.
Reg. office: Belmont Place, Belmont Road, Maidenhead, Berkshire SL6 6TB, England
Registered in England under Co. Reg. No.: 2223191    

Polityka prywatności

Polityka prywatności Partnerów Biznesowych NSK Europe
 

Niniejsza polityka opisuje, w jaki sposób NSK Europe Ltd i jej spółki zależne lub stowarzyszone ("NSK Europe" lub "my") wykorzystują Twoje dane osobowe w trakcie swojej działalności, kiedy korzystasz z naszych stron internetowych (w tym aplikacji biznesowych) i platformy Akademii NSK, oraz kiedy wysyłamy do Ciebie komunikację marketingową. Dane kontaktowe firm NSK Europe są przedstawione w części "Informacje dodatkowe" w sekcji poniżej.

W niniejszej polityce dane osobowe oznaczają wszelkie informacje odnoszące się do możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej - w tym przypadku Ciebie.

Przeczytaj tę politykę, aby dowiedzieć się, jakie dane osobowe o Tobie zbieramy, co z nimi robimy i jak możesz egzekwować swoje prawa związane z nimi. Powinieneś również zapoznać się z wszelkimi innymi politykami prywatności, które Ci przekazujemy, a które mogą odnosić się do sposobu korzystania przez nas z Twoich danych osobowych w co jakiś czas określonych okolicznościach. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej polityki, skontaktuj się z: data-protection@nsk.com.

Używamy danych osobowych w celu sprzedaży naszych produktów lub świadczenia usług (w tym komunikacji marketingowej, jeżeli o nią prosiłeś), zarządzania naszą działalnością, rekrutacji nowych pracowników, przestrzegania naszych zobowiązań prawnych oraz poprawy i monitorowania wydajności naszych stron internetowych.


1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

W niniejszej polityce administratorem Twoich danych osobowych jest:

 • NSK Europe Ltd. z siedzibą w Wielkiej Brytanii - w odniesieniu do danych zgromadzonych na stronie internetowej i na platformie Akademii NSK.
 • Odpowiednia firma NSK - w odniesieniu do innych danych zebranych w celu dostarczenia Tobie i / lub Twojej organizacji usług lub wysyłania komunikacji marketingowej
  (w tej polityce administrator danych osobowych jest również określany jako "NSK Europe", "my", "nasz", "nas").

Jako administrator danych osobowych podejmujemy decyzje dotyczące tego, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy dane osobowe, a przez to jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie, że są one wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Zgodnie z prawem, jesteśmy zobowiązani do przekazania Tobie informacji na ten temat w tej polityce.
 

2. Jakie rodzaje danych osobowych zbieramy i skąd je otrzymujemy?

Zbieramy następujące kategorie danych osobowych: 

 • Dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy, adres firmy;
 • Informacje związane z biznesem: dane kontaktowe (patrz wyżej), szczegóły dotyczące Państwa zapytania, informacje o innych osobach, którymi się z nami dzielisz, informacje, które nam podajesz, kiedy wchodzisz do naszych biur, dane do fakturowania i płatności;
 • Newsletter NSK: dane kontaktowe (powyżej);
 • Informacje do celów rejestracji w Akademii NSK, na portalu internetowym NSK i przy użyciu żądań EDI: adres e-mail, imię i nazwisko, instytucja, region, miasto / miejscowość, kod pocztowy, numer telefonu, nazwa firmy, adres firmy;
 • Informacje dotyczące przeglądania: adres IP.


3. Co robimy z Twoimi danymi osobowymi?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w kilku różnych celach. Zawsze musimy mieć "uzasadnioną podstawę prawną" (tj. powód dozwolony przez prawo) do przetwarzania Twoich danych osobowych. Poniższa tabela przedstawia cele, dla których przetwarzamy różne kategorie Twoich danych osobowych oraz odpowiednie podstawy prawne dla tego przetwarzania. W przypadku niektórych działań związanych z przetwarzaniem uważamy, że więcej niż jedna podstawa prawna jest odpowiednia - w zależności od okoliczności.

 


Zwracamy uwagę, że zastrzegamy sobie prawo do ujawniania nieosobowych informacji statystycznych stronom trzecim, z którymi mamy zobowiązania umowne. Przykłady informacji nieosobowych obejmują: nazwę domeny, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny komputera         i platformę, wyszukiwane informacje, przeglądane strony, czas spędzony w na stronie internetowej i czasy dostępu.

O ile nie przewidziano inaczej, zastrzegamy sobie prawo do udostępniania takich informacji w ramach firm współpracujących z NSK Europe, w tym firmy zarządzających i / lub wykonujących raportowanie statystyczne na stronie internetowej. Każda taka firma będzie prawnie zobowiązana do zachowania poufności.

Będziemy Cię informować osobno, jeśli Twoje dane osobowe będą podlegały tak zwanemu zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. W takim przypadku dostarczymy również informacje na temat logiki używanej przez takie systemy. Masz prawo sprzeciwić się podejmowaniu takich decyzji i / lub zakwestionować wszelkie decyzje podjęte w całości na podstawie zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji, w tym dostarczenia wszelkich dodatkowych dowodów, aby pomóc osobie przeglądającej decyzję.


4. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

NSK Europe Ltd lub inne podmioty zależne mające siedzibę w Wielkiej Brytanii będą zasadniczo przechowywać Twoje dane osobowe przez 7 lat od daty zakończenia każdej umowy lub zdarzenia, do którego się odnoszą, chyba że będziemy prawnie zobowiązani do przechowania tych informacji przez dłuższy okres.

Inne firmy NSK Europe będą przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak długo ich potrzebujemy, aby osiągnąć cele, dla których zostały zgromadzone, oraz w celu spełnienia wymogów prawnych i regulacyjnych, jak również przez okres, w czasie którego wszystkie roszczenia związane z naszymi stosunkami wygasną, zgodnie z odpowiednimi okresami przedawnienia. Może to oznaczać, że niektóre informacje są przechowywane dłużej niż inne.


5. Kto jeszcze ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Inne firmy NSK

Dane osobowe będą udostępniane innym firmom NSK w UE i poza UE, które podejmą odpowiednie kroki w celu zapewnienia, aby ich pracownicy byli zobowiązani do zachowania poufności w odniesieniu do Twoich danych osobowych.

Przekazujemy dane poza UE,  wyłącznie jeśli:

 • kraj zapewnia odpowiedni poziom ochrony Twoich danych osobowych;
 • kraj odbiorca lub odbiorca podlega zatwierdzonemu mechanizmowi certyfikacji lub kodeksowi postępowania z wiążącymi i możliwymi do wyegzekwowania zobowiązaniami, które stanowią odpowiednie zabezpieczenia dla danych osobowych - obejmuje to na przykład Tarczę Prywatności UE-USA, która umożliwia bezpieczne przekazywanie danych osobowych dane do Stanów Zjednoczonych;
 • wprowadziliśmy odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony danych osobowych, na przykład umowy z osobą lub podmiotem otrzymującym Twoje dane osobowe, która zawiera szczegółowe przepisy zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej;
 • przekazanie jest dozwolone przez obowiązujące przepisy; lub
 • wyraźnie zgadzasz się na przekazanie.


Usługodawcy

NSK Europe korzysta z zewnętrznych dostawców usług, w tym:

 • wsparcia IT, hostingu danych, dostawców platform chmurowych, którzy zapewniają usługi techniczne i wsparcia;
 • dostawców usług marketingowych, którzy wysyłają komunikację marketingową w naszym imieniu; 

W stosownych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane przez usługodawcę w imieniu NSK Europe. NSK Europe zapewni, że każda strona trzecia, która przetwarza dane osobowe, może zapewnić wystarczające gwarancje dotyczące poufności i bezpieczeństwa danych osobowych.


Portale Społecznościowe

NSK ściśle współpracuje z partnerami z wybranych mediów społecznościowych (np. YouTube, Facebook, LinkedIn, Google). Platformy te można tymczasowo zintegrować za pomocą wtyczek. Jeśli użytkownik odwiedza witrynę za pomocą takiej wtyczki, przeglądarka tworzy bezpośrednie połączenie z jej serwerami. W takim przypadku partnerowi społecznościowemu podaje się adres IP i inne dane dotyczące urządzenia odwiedzającego.


Ujawnianie danych stronom trzecim

W pewnych okolicznościach NSK Europe udostępnia lub jest zobowiązana udostępnić dane osobowe stronom trzecim w celach opisanych powyżej i zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Te strony trzecie będą działać jako administratorzy danych osobowych we własnym imieniu i będą odpowiedzialne za przestrzeganie obowiązujących przepisów o ochronie danych.

Te strony trzecie to:

 • policja, prokuratorzy i organy ścigania;
 • ubezpieczyciele;
 • dostawcy świadczeń;
 • doradcy zewnętrzni (tacy jak doradcy prawni, księgowi);
 • fundusze powiernicze;
 • sądy;
 • urzędnicy podatkowi.


6. Jakie są Twoje prawa i jak możesz z nich korzystać?

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez NSK Europe odbywa się wyłącznie za Twoją zgodą, masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym czasie. Jeśli zdecydujesz się wycofać swoją zgodę, NSK zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu. Nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem jakiegokolwiek przetwarzania dokonanego przez nas przed wycofaniem zgody.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu (patrz tabela w punkcie 3 powyżej), możesz w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Jeśli to zrobisz, będziemy musieli wykazać ważny powód, dla którego nasze przetwarzanie powinno być kontynuowane, który jest nadrzędny wobec Twoich interesów, praw i wolności lub że przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczenia prawnego.

Tam, gdzie przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego, masz prawo sprzeciwić się wobec tego przetwarzania.

Masz również prawo:

 • uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych i otrzymać informacje na ich temat, takie jak cel, w jakim są przetwarzane, osoby, którym je ujawniono oraz okres, na jaki będą przechowywane;
 • wymagać od nas poprawienia wszelkich nieścisłości w Twoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki;
 • wymagać od nas usunięcia danych osobowych;
 • wymagać od nas ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • zażądać, abyśmy dostarczyli Ci kopię wszelkich danych osobowych, które nam przekazałeś(łaś), w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku gdy przetwarzamy je na podstawie zgody użytkownika lub ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy między nami (patrz tabela w punkcie 3 powyżej) i gdy przetwarzanie jest zautomatyzowane; oraz
 • Możesz zażądać wykonania któregokolwiek ze przysługujących Ci praw, wysyłając wiadomość e-mail na adres: data-protection@nsk.com.

 Możesz również złożyć skargę do właściwego organu nadzorującego ochronę danych: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

 

7. Korzystanie z Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. ("Google") z rozszerzeniem "_anonymizeIp ()". W wyniku tego przetwarzane  adresy IP są skracane w taki sposób, iż nie ma możliwości powiązania z osobą. Przetwarzamy dane w celu oszacowania częstotliwości korzystania z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny. Podstawą prawną jest Twoja zgoda. W przypadku przelewu z kraju trzeciego Google jest certyfikowany w ramach Tarczy Prywatności UE-USA (szczegóły można znaleźć pod adresem https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Przechowujemy Twoje dane osobowe, o ile są one niezbędne do realizacji powyższych celów lub do momentu wycofania zgody. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, klikając poniższy link rezygnacji: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en


8. Informacje dodatkowe

W przypadku, gdy chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat swoich praw do ochrony danych, skontaktuj się z nami (lub odpowiednim inspektorem ochrony danych, jeśli został wyznaczony), korzystając z poniższych adresów. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące kwestii prywatności, prosimy o kontakt z dokładnym opisem lub napisanie na: data-protection@nsk.com.9. Zmiany w tej Polityce prywatności Partnerów Biznesowych NSK Europe

Niniejsza Polityka prywatności Partnerów Biznesowych może zostać zmieniona. Jeśli jakiekolwiek zmiany będą miały istotny wpływ na przetwarzanie Twoich danych osobowych, otrzymasz zaktualizowaną wersję przed wprowadzeniem zmiany.

 

Data wydania: 05/03/2019

Legal Notice

Responsible for Internet website contents:
NSK Europe Ltd.
Belmont Place, Belmont Road, Maidenhead, Berkshire SL6 6TB, England
Registered in England under Co. Reg. No.: 2223191  
Valued-added tax identification no.:  GB 613815356

Phone:  +44 1636 605123
Fax:   +44 1636 602775

E-Mail:  info@nsk-autoaftermarket.com


Representative contact for NSK Europe Ltd.: Company Secretary

Liability notice: Despite carefully verifying the contents, we do not assume any liability for the contents of links to external websites. The owners of these external sites are solely responsible for the contents of these sites.

 

Zgoda

NSK korzysta z usług stron trzecich, które pomagają nam ulepszać naszą stronę internetową i wyświetlać bardziej interesujące treści. Aby korzystać z tych usług, potrzebujemy Twojej zgody. Może ona zostać odwołana w dowolnym momencie. Więcej informacji można znaleźć tutaj Link do polityki prywatności